Врз основа на член 131 од Законот за високото образование на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08 со измените), Меѓународен балкански универзитет во Скопје распишува

 КОНКУРС ЗА ИЗБОР/РЕИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ

 ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ НАУКИ

КОД 1    Еден наставник (професор) во сите звања за следната област:

 •  Економски науки

ФАКУЛТЕТ ЗА ХУМАНИСТИЧКИ И ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ

КОД 2     Два наставника (професор) во сите звања за следната научна област:

 • Политички науки

КОД 3     Еден наставник (професор) во сите звања за следната област:

 • Социологија

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНЖЕНЕРСТВО

КОД 4     Еден наставник (професор) во сите звања за следната научна област:

 • Архитектура

КОД 5     Еден наставник (професор) во сите звања за следната научна област:

 • Градежништво

КОД 6     Еден наставник (професор) во сите звања за следната област:

 • Индустриско инженерство и менаџмент

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ

КОД 7     Еден наставник (професор) во сите звања за следните области:

 • Туркологија

___________________________________________________________________

Конкурсот трае 8 (осум) работни дена од неговото објавување.

Kандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени со член 125 (наставници) од Законот за високото образование на РМ и да го познаваат одлично англискиот јазик. Наставата на МБУ се изведува исклучиво на англиски јазик.

Кандидатите треба да ги достават следните документи:

 • Мотивационо писмо
 • Биографија (CV) на македонски и англиски јазик
 • Копија од диплома за завршен степен на студии (заверена на нотар)
 • Список на oбјавени научни и стручни трудови, како и по еден примерок од трудовите

Документите треба да бидат поднесени на следната адреса:

Меѓународен балкански универзитет, ул. Ташко Караџа 11А, 1000 Скопје

Eлектронски верзии на документите (да се наведе Кодот) треба да се пратат на следната е-маил адреса:  hr@ibu.edu.mk

Некомплетните апликации нема да бидат земени предвид.

(Конкурсот е објавен во дневниот весник „Утрински весник“ на 19.12.2014 година)