Punëtori me titull “Përdorimi I aktiviteteve të dramës NË ESL klasë” u mbajt më 7 prill, 2017 në Universitetin Ballkanik Ndërkombëtar, Shkup. Ajo ishte e organizuar dhe drejtuar nga Marija Stevkovska, MA, ligjeruese e gjuhës angleze në Shkollën Përgatitore për Gjuhë Angleze në UNB.

Një numër i madh i pjesëmarrësve morrën pjesë në punëtorinë, e cila u mundësoi të pahisen me   përvojë në lidhje me përdorimin e aktiviteteve të dramës në klasë. Pjesëmarrësit morën certifikata për pjesëmarrjen e tyre në seminar. Seminare të ngjashme në UNB do të vazhdojë edhe në të ardhmen.