Studentët e Universitetit Ndërkombëtar të Ballkanit, si pjesë e procesit të të mësuarit praktik përveç rritjen e njohurive të tyre teorike, kanë organizuar një vizitë në Consulting Inter Group, një kompani që merret me shërbime ligjore dhe konsultimi në ligjin komercial.

Consulting Inter Group është një kompani e themeluar mirë dhe me reputacion që ushtron veprimtari në tregun e shërbimeve në fushat: ligjore dhe shërbimet e konsulencës në të drejtën komerciale, të drejtën administrative, ligjin e pronësisë intelektuale, ligjin bankar, kujdesin e duhur ligjor dhe ekonomik, këshillimit në lidhje me tenderat , planet e biznesit, planet e marketingut, ndërmjetësimi në mes të klientëve dhe institucioneve, si dhe çdo çështje tjetër që mund të lindin në rrjedhën e funksionimit dhe zhvillimit të kompanive. Consulting Inter Group ka forcuar cilësinë e shërbimeve të saj me anë të bashkëpunimit me bashkëpunëtorë të shumta të jashtme dhe konsulentëve në fusha të shumta si menaxherët financiarë, një ekip i juristëve që mbështesin shoqërinë në të gjitha projektet e saj duke ndarë ekspertizën e tyre.

Përveç njohjes me Consulting Inter Group dhe numrin e madh të aktiviteteve që ata marrin përsipër, studentët patën një mundësi për të mësuar në lidhje me parimet themelore të familjes dhe të drejtës trashëgimore në Maqedoni dhe ndikimit që ato kanë në formimin e të gjitha marrëdhënieve shoqërore. Përveç kësaj, ata morrën pjesë në zgjidhjen e çështjeve të komplikuara gjyqësore duke dhënë kontributin dhe mendimin e tyre.