100 TEMEL ESER KAPSAMINDAKİ MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ ESERLERİN ÇOCUK EDEBİYATI AÇISINDAN KARAKTER ANALİZİ

İnsan gerçeğini tanımak için insanın fiziksel özelliklerini bütün ayrıntılarıyla bilmenin yeterli olmadığı bilinmektedir. İnsanın; duygu, düşünce ve fiillerinin de kapsam alanına girdiği kişilik özellikleriyle tanınması gerekir. Kişilik özelliklerinin tanınması için çeşitli durum veya olaylarda insanın; duygu, düşünce ve fiillerinin belli kriterlere göre analizinin yapılması ve yapılan analizin yapılandırılıp sunulması gerekmektedir. Öncelikle çocuk edebiyatındaki karakter kavramının çerçevesi belirlenmiş ve çerçevenin içini dolduracak kaynak taraması yapılmıştır. Çocuk edebiyatındaki karakter kavramı belirli başlıklar altında kategorize edilmiştir. Eserlerdeki kişilerin hangi karakter alanına girdiği saptanmıştır. 100 temel eser kapsamındaki millî edebiyat dönemi eserlerin çocuk edebiyatındaki karakter kavramını karşılayacak düzeyde olup olmadığını belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmalar ışığında, çocuklara önerilen 100 temel eser kapsamına giren millî edebiyat dönemi kitapların çocuk edebiyatı açısından yapılan karakter analizinin hedef kitleye uygun olmayan örneklerinin de mevcut olduğu bulgularla yorumlanmıştır. Bu çalışmanın temel amacı 100 temel eser kapsamında millî edebiyat dönemi kitapların -Altın Işık (Ziya Gökalp), Havaya Uçan At (Peyami Safa), Her O Şarkı (Yakup Kadri Karaosmanoğlu), Tanrı Misafiri (Reşat Nuri Güntekin), Yalnız Efe (Ömer Seyfettin)- çocuk edebiyatı açısından karakter analizinin yapılmasıdır. Alan taraması sonucunda analiz için gerekli başlıklar oluşturulmuştur. Analiz sonucunda elde edilen veriler bu başlıklar altında verilerek yorumlanmıştır. Buradan hareketle çocuk edebiyatındaki karakter kavramının incelenen eserlerdeki karakterlerle uygunluğu ile ilgili fikir sahibi olunmuş ve ilgili eserlerin karakter analizi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, karakter analizi, 100 temel eser, millî edebiyat