2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN UYGULAMADAKİ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın genel amacı, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan 2013 okulöncesi eğitim programındaki kazanımların uygulamadaki etkililiğine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu Batman il merkezindeki resmi anaokullarında görev yapan 78 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri görüşme formlarıyla toplanmıştır. Görüşmeler öğretmenlerle yüzyüze yapılmıştır. Verilerin analizinde N-VIVO-8 programından yararlanılmıştır. Araştırma ile etkinlikler boyutunda değişiklikler olduğu ve yeni planın uygulamada daha fazla esneklikler sağladığı belirlenmiştir. Ayrıca plan hazırlama ve değerlendirme boyutlarının değiştiği görülmüştür. Etkinlik planının çocuklara olumlu katkı sağladığı kazanımların ise çocukların yaşına uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Etkinlik türlerinin kazanım edinmede yeterli olduğu, etkinlik türlerinin çocuğa uygun olduğu ayrıca etkinliklerin birleştirilebilinmesinin öğretmene kolaylık sağladığı saptanmıştır. Kazanım ve göstergelerin yeterli olmasının yanında açık, detaylı ve çocukların yaş seviyesine uygun olduğu belirlenmiştir. Programın güçlük çekilen yönlerinde ise değerlendirmeye çok fazla yer verildiği, yaş seviyesinin düştüğü, sınıf düzenin merkezlerin oluşumuna uygun olmadığı ve plan hazırlama sürecinin zor olduğu belirlenmiştir. Programın uygulanmasında karşılaşılan sorunlara bakıldığında ise materyal eksikliği, öğretmenlerin bilgilendirilmemesi, plan hazırlama sürecinin çok zaman alması ve yaş gruplarının karışık olması ulaşılan diğer sonuçlardır. Öğretmenlerin program geliştirme sürecinde görüşlerinin alınması, uygulamadan önce iyi hizmet-içi eğitim almaları, uygun sınıf ortamlarının düzenlenmesi ve değerlendirmenin tekrar gözden geçirilmesi karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri olarak sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler:  Okulöncesi Eğitim, Okulöncesi Eğitim Programı, Kazanım