2015 VE 2017 TARİHLİ İLKOKUL PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Günümüzün sosyal ve ekonomik koşullarında etkin rol oynayabilecek bireyler yetiştirebilmek, ülkelerin uluslararası alanda rekabet edebilirliği ile doğrudan ilişkilendirilmektedir. Bu durum; ülkeleri sorumluluk sahibi, problem çözebilen, karar verme becerileri gelişmiş, eleştirel ve inovatif düşünebilen bireyler yetiştirmeye imkân sağlayacak bir eğitim modeli arayışına yönlendirmektedir. Bu nedenle öğretim programları dinamik bir yapı içermekte, çağın dönüşüm ve gelişim döngüsüne uygun olarak sık sık yenilenmekte veya revize edilmektedir. İlkokul programları temel eğitim seviyesinde öğrenme- öğretme sürecinin planlı yürütülmesini sağlayan bir araç niteliği taşımaktadır. İlkokul pek çok disiplini bünyesinde barındıran eğitim kademesidir. Bu düzeyde öğrenimlerine devam eden öğrencilere Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi gibi temel disiplinlerle ilgili bilgi ve beceri kazandırmak esastır.  Bu sebeple ilkokul programları bünyesinde pek çok dersin öğretim programını içermektedir. Bu araştırmada 2015 ve 2017 tarihli ilkokul programlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayımlamış olduğu 2015 ve 2017 yılı Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler dersi öğretim programları veri kaynağını oluşturmuştur. Bu kapsamda ilkokulda temel dersler olan Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler dersi öğretim programları kazanım, tema, değerler, beceriler, ölçme yaklaşımları vb. açısından incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Araştırmada verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması sürecinde nitel araştırma deseni benimsenmiş, veriler doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. İlkokulun diğer öğrenim süreçlerinin temeli olduğu düşünüldüğünde bu kademedeki programların, iyi vatandaş yetiştirme boyutuyla ön plana çıktığı gözlenmiştir. Çalışmanın programlarla ilgili ileride yapılacak çalışmalara önemli bir katkı sunacağına inanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İlkokul programı, Türkçe öğretim programı, Matematik öğretim programı, Hayat Bilgisi öğretim programı, Fen Bilgisi öğretim programı, Sosyal Bilgiler öğretim programı