7-14 YAŞ ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMLARI VE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ ARAŞTIRILMASI

Erkan KONCA- Egemen ERMİŞ-Aydan ERMİŞ- Necati Alp ERİLLİ

ÖZET

Bu araştırmada Sivas ilinde İlk/Ortaokulda öğrenim gören 7-14 yaş öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 303 ortaokul ve 359 ilkokul (320 Kız-342 Erkek) öğrencisi toplamda 662 öğrenciye Beslenme davranış ölçeği, Çocuk beslenme özyeterlik ölçeği ve Fiziksel aktivite ölçeği olmak üzere 3 farklı ölçek uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 programı ile Ki-kare testi ve Frekans dağılımlarına bakılmak sureti ile yorumlanmıştır. Beslenme davranış ölçeğine göre öğrencilerin %64,2’sinin sağlıklı besinleri,  %35,8’inin sağlıksız besinleri tükettikleri belirlenmiştir. Beslenme öz yeterlilik anketine göre öğrencilerin skoru +14 olarak bulunmuştur. Bu skor öğrencilerin yüksek öz-yeterlilikte olduklarını göstermektedir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerin sağlıklı beslendiklerini söyleyebiliriz. Fiziksel Aktivite seviyelerini belirlemek için yapılan Fiziksel Aktivite Soru Formu uygulanan öğrencilerin %14.12 si İnaktif (Sedanter), %38.93’ü düşük düzeyde aktif, %36.26’sı Orta düzeyde aktif, %8.4’ü Aktif ve %2.39’u Oldukça Aktif olarak yaşantılarını sürdürmektedirler.