ARGÜMANTASYON VE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ TEMELLİ KİMYA DENEY TASARIMLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASI KONUSUNDAKİ ANLAYIŞLARINA ETKİSİ*

Kübra SEYİS UĞURLU – Zehra ÖZDİLEK

ÖZET

Bu çalışmada, argümantasyon temelli deney tasarımı ile bilimsel süreç becerileri temelli deney tasarım uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası anlayışları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada ön-test/son-test kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır. Çalışma 2017-2018 bahar dönemi kimya deney tasarımları dersini alan argümantasyon temelli çalışma grubunda (AÇG) 34 ve bilimsel süreç becerileri temelli çalışma grubunda (BSBÇG) 37 olmak üzere 71 fen bilgisi öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sürecinde AÇGargümantasyon temelli kimya deneyleri tasarlarken, BSBÇG ise 2018 Fen Bilimleri öğretim programında yer alan Madde ve Doğası konu alanı kazanımlarına yönelik deneyler tasarlamıştır. Çalışma sürecinde 7 hafta boyunca AÇG ve BSBÇG’ye ikişer saat uygulama yapılmıştır. Öğretmen adaylarının bilimin doğası konusundaki anlayışlarını belirleyebilmek için 48 mddeden oluşan Bilimsel Bilginin Doğası Ölçeği çalışma öncesi ve sonrasında uygulanmıştır. Verilerin analizinde bağımlı ve bağımsız örneklemler için t testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda AÇG öğretmen adaylarının bilimsel bilginin doğası anlayışlarında BSBÇG öğretmen adaylarına göre istatiksel olarak anlamlı ve daha olumlu yönde bir fark olduğu gözlenmiştir. Çalışmada ayrıca, argümantasyon temelli deney tasarım yönteminin, fen bilgisi öğretmeni adaylarının bilimin doğasını anlamada olumlu bir etkisi olduğu gözlenirken, bilimsel süreç becerileri temelli deney tasarım yönteminin olumlu bir etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır. Bilimsel süreç becerileri temelli çalışma gurubunda yer alan öğretmen adaylarının genellikle temel ve nedensel süreç becerilerine yönelik deney tasarladıkları vebu süreçte bütünleştirilmiş süreç becerilerini ise daha az kullandıkları gözlenmiştir.Deney tasarımında, temel süreçler ile birlikte bütünleştirilmiş süreç becerilerinin yer almasının, üst düzey düşünme becerilerin gelişimine katkı sağlayacağı ve bu durumda bilimin doğası anlayışını da olumlu yönde geliştirebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:Argümantasyon, bilimin doğası, bilimsel süreç becerileri, fen bilgisi eğitimi, öğretmen eğitimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir