ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Mehmet RAMAZANOĞLU – Aynur AKER

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, pedagojik formasyon programında öğrenim gören öğretmen adaylarının artırılmış gerçeklik teknolojisinin eğitim amaçlı kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde pedagojik formasyon programında öğrenim gören öğretmen adaylarından Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersini alan toplam 20 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri; yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının Artırılmış gerçeklik uygulamaları hakkında görüşlerini 3 farklı kategoride incelendi. İlk olarak öğretmen adaylarının artırılmış gerçekliğin sınıflarda kullanılmasına ilişkin görüşlerinde ilgi çekmesi, kalıcı öğrenmeyi sağlaması ve motivasyonu artırması yönünde en fazla görüş belirtmişlerdir. Hayat ile ilişkilendirme konusunda ise en çok hayatı ve gerçek hayat ile ilişkilendirmeleri kolaylaştıracağı görüşünde bulunmuşlardır. Eğitim aracı olarak artırılmış gerçekliğin kullanılmasının kalıcılığı artıracağı, eğitimde faydalı olacağı, derse ilgiyi artıracağı ve ilgi çekeceği görüşünü belirtmişleridir. Elde edilen bulgular araştırmaya katılan öğretmen adaylarının artırılmış gerçeklik uygulamalarını sınıf ortamlarında kullanmaya yönelik görüşlerinin olumlu yönde olduğunu göstermektedir. Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilere eğlenceli ve dikkat çekici bir öğrenme ortamı sağlayacağı, bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor öğrenme süreçlerine hitap ettiğinden öğrenmeyi kolaylaştıracağını, derse katılımının artıracağı görüşü ortaya konulmuştur. Bu sayede etkili bir ortamın oluşturulabileceği, öğrenmenin daha fazla etkileşimli bir yapıya dönüşebileceği ve başarıyı artırmada etkili olabileceği ifade edilmiştir. Artırılmış gerçeklik uygulamaları eğitimin dışında sağlık, oyun ve eğlence gibi farklı alanlarda da kullanılabileceği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçeklik, eğitimde artırılmış gerçeklik, öğrenme ortamları