EMPATİ TEKNİĞİNİN KONUŞMA TUTUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ*

Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL – Muharrem Kürşad YANGİL

ÖZET

Günümüzde özellikle ön plana çıkan bir kavram olan empati tüm alanlarda sıklıkla incelenmeye ve araştırılmaya başlanmıştır. Kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyup onun duygu ve düşüncelerini hissetmeye ve anlamaya çalışması, onun bakış açısıyla olaylara ve durumlara bakması sürecine empati denilmektedir.

İletişim bir anlamda bireyin iç dünyasından kaynaklanan bakış açısındaki esnekliktir. Bu nedenle kişiler arası iletişimin gerçekleşmesi esnasında iletilmek istenen mesajın doğru verilmesinin yanında karşıdaki tarafından anlamlandırılması da son derece önemlidir. İletişimde anlama ve anlatmayla kişilerarası ortak paydalar esas olduğu için, konuşma kadar empati kavramı da önem kazanmaktadır.

Bireyler iletişim sürecinde sıklıkla konuşmadan faydalandıkları için konuşmaya yönelik tutumlarının olumlu olması beklenmektedir. Bireyin bir fikir, obje ya da konu üzerindeki duygu, düşünce ve davranışlarını etkileyen bir eğilim olan tutumun, gözle görülmese de davranışlarda tespit edilmesi mümkün olmaktadır. Bu davranışlar kişinin konuşma esnasında gerginlik yaşaması, korkması, heyecandan titremesi, söyleyeceklerini unutması, kilitlenmesi gibi farklı şekillerde tezahür edebilir. Bu sebeple bir kişinin konuşmaya karşı tutumunu olumlu yönde değiştirebilmek için empati tekniğini kullanmak yerinde olacaktır. Bu sebeple çalışmada empati tekniğinin konuşma tutumuna etkisi incelenmiştir.

Araştırma zayıf deneysel desende tasarlanmıştır. Çalışma grubu, 2017-2018 öğretim yılında, bir devlet üniversitesinde Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören toplam 45 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Konuşma Becerisi Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma sürecinde, empati tekniği dikkate alınarak oluşturulan 6 haftalık ders planı hazırlanmış ve uygulanmıştır. Verilerin analizinde bağımlı gruplar t-testi kullanılmıştır.

Araştırmanın sonucunda sontest lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Empati tekniğinin konuşma becerisi tutumunu olumlu yönde etkilediği ancak cinsiyete göre anlamlı bir değişiklik olmadığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Empati, Empati Tekniği, Konuşma, Konuşma Tutumu, Eğitim.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir