ENGEL TÜRÜNÜN VE SPOR YAPMA ALIŞKANLIĞININ GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Hatice ALPTEKİN- Murat ELİÖZ – Ahmet Zeki DEMİR

ÖZET

Çalışmanın amacı, farklı engel türünde bireylerin spor yapma alışkanlıklarının girişimcilik düzeyleri üzerine bir etkisinin bulunup bulunmadığının araştırılmasıdır. Bu çalışma özel gereksinimli bireylerin girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmayı planlamaktadır. Bu çalışmanın araştırma grubu 2015 yılında toplam 240 özel gereksinimi olan katılımcıdan oluştu. Katılımcılar Türkiye’nin farklı şehirlerinden, farklı kulüp ve derneklerinde spor yapan bedensel, görme ve işitme gereksinimi olan 60 kadın ve 60 erkek olmak üzere toplam 120 gönüllü katılımcıyla gerçekleştirildi. Kontrol grubu olarak spor yapmayan bedensel, görme ve işitme gereksinimi olan 60 kadın ve 60 erkek olmak üzere toplam 120 gönüllü katılımcı kullanıldı. Araştırmada betimsel nitelikte ilişkisel tarama modeli kullanılmış ve veri toplama aracı olarak anket tekniği uygulanmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşülerek elde edilmiştir. Katılımcı bireylere araştırmacı tarafından geliştirilen demografik anket ve 17 sorudan oluşan Kauffman FastTrac Girişimcilik Karakter Anketi uygulanmıştır. Yaş aralığı 18-45 olan ve toplamda 240 kişinin katıldığı bedensel, görme ve işitme engelli bireyler arasında yapılan bu çalışmada tüm engel grupları girişimci ve girişimci olabilir kategorisi birlikte alındığında %93 oranında potansiyel girişimci çıkmıştır. Engel grupları içinde görme engelli bireylerin girişimci düzeyi diğer engel durumlarına göre daha yüksek çıkmıştır. Gelir durumu yükseldikçe girişimcilik düzeyinin daha yüksek olduğu ve kendi işini kurma konusunda istekli oldukları görülmüştür. Çalışmamızın sonuçlarına göre özel gereksinimli bireylerin yüksek oranda girişimcilik özellikleri olduğu görüldü. Bu potansiyeli ortaya çıkarmakta eğitim,  ekonomik durumları ve spor yapma alışkanlıklarının olumlu etkileri olduğu tespit edildi. Bununla beraber yeterli desteğe sahip olmadıkları ve nasıl girişimci davranış gösterebilecekleri hakkında fikirlere sahip olmadıkları düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Engel, Girişimci, Girişimcilik, Özel Gereksinim, Spor