ETİK KURALLAR

Turkish Studies-Economics-Finance-Politics Dergisi etik olarak tarafsızlık ve bilimsellik ilkesini benimsemiş ve bu ölçütlerle süreci tamamlanan çalışmaları dünya çapında akademinin ve halkın yararına doğrudan sunmaktadır. Bu bağlamda dergi-yazar-hakem-okuyucu etrafında zorunlu olarak etik kuralların ışığında hareket etmeleri beklenir. Buna göre; aşağıda dörtlü döngü şeklinde ifade edilen paydaşların etik sorumlulukları şöyledir:

Yazarlar

-Çalışmanın özgünlüğü, alana katkı sağlar nitelikte olması ve yeterli ve gerekli literatür çalışmasının yapılmış olması.

-Yayın aşamasının bir öncesinde İntihal taramasına tabi tutulan çalışmada sonrasında tespit edilecek intihalin sonuçları yazarı bağlayacaktır.

-Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen çalışma birden fazla dergiye aynı anda gönderilmemelidir, zira çalışma dergi sistemine kaydedildikten sonra telif hakları Turkish Studies-Economics-Finance-Politics Dergisi’ne aittir ve aksi durum tespit edildiğinde aynı yazar ait olan başka bir makale dergiye kabul edilmez ve etik kurallara bağlı kalmadığından dolayı dergi isterse yazar hakkında yasal süreç başlatabilir. Ancak, dergimizde yayınlanmış olan ve bir alanda çalışmanın niteliği açısından yararı herkes tarafından kabul edilip başka bir derginin özel sayısı-kitap bölümü-özel sayı şeklinde Turkish Studies-Economics-Finance-Politics Dergisi’nden izin alınarak yeniden yayınlanabilir.

-Makalede ismi geçen diğer yazarların paydaş biçimde çalışmaya eşit şekilde katkı sunmaları beklenir aksi durum –her ne sebeple olursa olsun- bilim etiğine aykırıdır.

-Yazarın çalışmasını gönderdiği andan itibaren derginin tüm kurallarına uyacağına dair taahhüt etmiş sayılacağından sorumluluk yazar aittir.

-Atıflar ve kaynakça gösterimi eksiksiz olmalıdır.

-Bütün yazarlarımız hem dünyada hem de ülkemizdeki etik kural koyucuların alanla ilgili yönergelerini – Yükseköğretim Kurulu’nca da belirtilen Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nibilmekle yükümlüdür. Aksi durumda doğacak yasal sorunlardan yazar sorumludur.

Hakemler

Çalışmanın bilimselliğini ve alana katkı sağlayıp sağlamadığını tespiti hakemin sorumluluğundadır. Bu bağlamda hakemin bilimsel ölçütler ışığında çalışmayı raporlaması beklenir.

Hakemler tarafsız ve her türlü etik dışı uygulamanın karşısında olmakla yükümlüdür. Aksi durum hem hakemin bilimsel yetkinliğinin tartışılmasına, hem de yazarın yanlış ya da eksik bilgiyi ortaya koymasına sebep olacaktır.

Turkish Studies-Economics-Finance-Politics Dergisi şeffaf yayın politikası ve hakem sürecinin kanıtlanabilirliğini ortaya koymak amacını da taşıdığından çalışmanın yayın süreci dâhilinde hakemlerin isimleri makaleye yazılır. Böylece hakem ve yazar çalışmanın bilimselliğini birlikte dile getirmiş olurlar.

-Çalışmada ön plana çıkarılması gereken şey bilimselliğe uygunluktur. Hakem ve yazar arasındaki dünya görüşü ve ideoloji farkı makalenin bilimselliğine yahut değerlendirme sürecine ortak edilemez.

-Çalışmaları bilim dili ile değerlendirme mecburiyeti hakem tarafından gözetilmek durumundadır. Yazarın, hakem tarafından rahatsız edici biçimde –hakaret, küçümseme, itham etme- uyarılması yahut raporlanması söz konusu değildir.

-Hakem çalışmayı açık ve doğrudan raporlar. Muğlak yahut geçiştirici ifadelerden kaçınmalıdır. Hakem yayınlanmasını istese de istemese de çalışmanın niteliği ve bilimselliğini raporuyla doğrulamadan/yanlışlamadan hüküm veremez.

-Hakem, kendisine verilen süre dâhilinde çalışmayı değerlendirmek durumundadır aksi hâlde dergi ile irtibat kurarak hakemlikten çekilmelidir.

Editörler

-Editör, dergi politikası çerçevesinde oluşturulmuş çalışmaların hakem sürecini başlatır.

-Çalışmanın hakem sürecinde kayırma-çıkar çatışması ilişkilerini gözetemez. Bilimselliğin ve etik kuralların yazar ile hakem arasında uygulanmasına aracılık eder.

-Editör, çalışmayı doğrudan ret veya kabul edebilir, herhangi bir hakem raporu gerekmeksizin çalışmanın yayınlanmasını yahut aksini talep edebilir.

-Aksama olmaksızın dergiye gelen çalışmaların süreçlerini takip etmekle yükümlüdür.