FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GAZ BASINCI İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ TAHMİN-GÖZLEM-AÇIKLAMA YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

Nejla ATABEY – Ayşe ÇİFTÇİ

ÖZET

Kavramlar, nesnelere, fikirlere ya da olaylara ait zihnimizde var olan anlamlardır. Çevremizde gerçekleşen olayları doğru bir şekilde anlamlandırmak ve açıklayabilmek için kavram yanılgılarına sahip olmamamız gerekmektedir. Öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarının nedenlerinden birinin öğretmenler olduğu göz önünde bulundurulduğunda, öğretmen adaylarının kavram yanılgılarının tespit edilmesinin önem arz ettiği söylenebilir. Bu nedenle mevcut çalışmada Fen Bilimleri öğretmen adaylarının gaz basıncı konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarının Tahmin-Gözlem-Açıklama (TGA) yöntemi ile tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 26 Fen Bilimleri öğretmen adayı katılmıştır. Betimsel tarama yönteminin kullanıldığı çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan üç çalışma kağıdı ile toplanmıştır. Toplanan verilerin analiz edilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının en sık ifade ettiği kavram yanılgılarının; gazların hacmi hakkında olduğu, ısı ve hava akışının soğuktan sıcağa doğru gerçekleştiği, kapalı ortamların dış ortam değişikliklerinden etkilenmeyeceği, iki kapalı sistem arasında gaz geçişlerinde basıncın etkili olmadığı şeklinde tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, ders kitaplarının, içeriği günlük yaşamla ilişkilendirecek ve bilgiyi farklı durumlarda kullanmayı gerektirecek şekilde hazırlanması tavsiye edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin öğrencilerin kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri ne derece anladıklarını değerlendiren sorular kullanmaları önerilmiştir.. Derslerin öğrencilere aktif olma şansı veren TGA yöntemi gibi yapılandırmacı yaklaşıma uygun yöntemler ile işlenmesinin, kavram yanılgılarının oluşmasının önlenmesine ve giderilmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri Öğretmen Adayları, Tahmin-Gözlem-Açıklama Yöntemi, Kavram Yanılgısı, Gaz Basıncı

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir