FESTİVAL ETKİNLİKLERİNE KATILIMDA ZİYARETÇİ MOTİVASYONLARI: ERTUĞRUL GAZİ’Yİ ANMA VE SÖĞÜT ŞENLİKLERİ ÖRNEĞİ (BİLECİK-TÜRKİYE)

Ayşe OKUYUCU – Taner KILIÇ

ÖZET

Bu makale, festival ve etkinliklere katılım konusunda ziyaretçilerin motivasyon kaynaklarını araştırmaktadır. Çalışma alanı olan Söğüt ilçe merkezi Marmara Bölgesi’nde yer alan tarihi bir destinasyonudur. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yeri olan Söğüt’te 2017 yılında, 736. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri düzenlenmiştir.  Araştırma verileri şenliğe katılan ziyaretçilere uygulanan anketler aracılığıyla toplanmıştır. Anketler, 08-09-10 Eylül 2017 tarihlerinde şenliğin devam ettiği üç gün boyunca kolayda örneklem yöntemi ile şenlik esnasında görüşmeyi kabul eden 112 ziyaretçiye uygulanmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre, şenliklere katılmada başlıca dört motivasyon kaynağının etkili olduğu belirlenmiştir. Bunlar: kaçma/başarma arzusu, yenilik/farklılık arayışı, tarihi ve kültürel keşif/öğrenme ve son olarak kurumsal nedenler faktörleridir.  Ziyaretçilerin şenliklere katılmasında en çok tarihi ve kültürel keşif/öğrenme faktörü etkili olmuştur ( =4,58). Sosyo-demografik özellikler ve motivasyon faktörleri arasındaki farklılıklar t testi ve ANOVA testi kullanılarak tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; cinsiyet, şenliklere katılma sayısı, yaş ve eğitim düzeyi gibi değişkenler ile çeşitli motivasyon faktörleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri yüzyıllardır devam etmektedir. Tarihi ve kültürel öneminden dolayı yüzyıllar boyunca devam edeceği açıktır. Başarılı bir turizm gelişmesi ulaşım kolaylıkları, yeme-içme olanakları ve eğlence kolaylıklarına bağlıdır. Bu nedenle söğüt şenliklerinde bahsi geçen olanakların arttırılması önemlidir. Ayrıca festivalin tanıtımının arttırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Festival turizmi, festival katılım motivasyonu, Ziyaretçi motivasyonu, Söğüt, Türkiye