GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: EBEM KÖFTESİ ÖRNEĞİ

Veli Erdinç ÖREN – Tuba ŞAHİN ÖREN

ÖZET

Turizmin hızla geliştiği dünyada insanlar, daha fazla seyahat etmekte ve artık günün şartlarına göre alternatif turizm faaliyetlerine yönelmektedir. Bu bağlamda toplumların sosyo-ekonomik gelişimlerine paralel olarak seyahat tercihlerinde alternatif turizm çeşitlerine yöresel ürünlere doğru bir eğilim olduğu gözlemlenmektedir. Yöresel ürünlerin zenginleştirilmesi, doğru bir şekilde sunulması, pazarlanması ve korunması, tarihi, doğal ve kültürel değerleriyle öne çıkan ülkemiz turizminin sürdürülebilirliği açısından önem arz eden bir durumdur. UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak değerlendirilen yemek kültürü de sürdürülebilir turizm kapsamında destinasyon pazarlamasında bir araç olarak değerlendirebilecektir. Günümüzde toplumlar sürdürülebilir turizm ve coğrafi işaretleme yolunu kullanarak kendilerine ait olan bu tip değerlere sahip çıkma yoluna gitmektedir. Bu bağlamda zengin bir kaynağa sahip ülkemizin her bölgesi kendine özgü değerlere sahiptir. Buradan hareketle çalışmada; Uşak İli’nin sahip olduğu birçok değerden Ulubey Ebem Köftesi örneği üzerinde durulmuş ve yöresel değerlerin ortaya çıkarılması ve kültürel değere sahip olan bir yiyeceğin ulusal ve uluslararası çapta anlam kazanabilmesi, sürdürülebilir destinasyon pazarlama aracına dönüştürülebileceğinin gösterilebilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilk aşamada kavramsal çalışmasının yapılması gerekliliği ile ilgili yazın taraması yapılarak, ikincil verilerden faydalanılmış ve doküman incelemesi yapılmıştır. Sonuç olarak Ulubey Ebem Köftesinin yöresel bir değer olduğu, sürdürülebilir turizm destinasyon pazarlaması için elverişli bir araç olduğu düşünülmektedir. Ulubey Ebem Köftesi örneği gibi yöreye özgü yemeklerin orijinalliklerinin korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması destinasyonlarının rekabetinde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu bağlamda yiyecek ve içecek yönünden çok zengin olan ülkemizin yöresel yemeklerinin belli bir standartta sunulması ülke turizmimizin ulusal ve uluslararası tanıtım ve pazarlamasına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Gastronomi Turizmi, Sürdürülebilirlik