KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜ ÖLÇEĞİ–KISA FORMU (KTGÖ-KF): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu çalışmanın amacı Kendini Toparlama Gücü Ölçeğinin (The Resilience Scale-RS) hâlihazırda Türk kültürüne uyarlanmış uzun versiyonunda kullanılan maddelerden yola çıkılarak kendini toparlama gücü araştırmalarında, araştırmacıların kullanabileceği az maddeli pratik bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaçla 24 maddeden oluşan uzun formun, psikometrik özelliklerini test etmek için birinci aşamada 211 katılımcıdan elde edilen veriler üzerinde varimax döndürme ile temel bileşenler analizine dayalı açımlayıcı faktör analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda faktör yükleri .65 ile .85 arasında değişen 10 maddeden oluşan tek faktörlü yapının açıkladığı varyans %58.37’dir. Ölçeğin, ölçüt geçerliğine ilişkin kanıt sağlamak amacıyla yapılan analizlerde ölçeğin toplam puanları ile pozitif duygu puanları arasında pozitif yönde, negatif duygu ve depresyon puanları arasında negatif yönde ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. İkinci aşamada ise 346 katılımcıdan elde edilen veriler Doğrulayıcı Faktör Analizi’ne tabi tutulmuş ve uyum indekslerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu bulgulanmıştır. Ölçekten elde edilen toplam puana göre üst %27 ve alt %27’lik grupların madde puanları arasındaki farkın anlamlılığı için yapılan t testi sonuçlarına göre her bir maddenin istenen düzeyde ayırt edici olduğu görülmüştür. Tek faktörden oluşan ölçeğin iç tutarlılık katsayısı Crα = .91olarak hesaplanırken; test tekrarı güvenirliği için iki hafta arayla yapılan ölçümlerde korelasyon katsayısı .83 olarak hesaplanmıştır.Araştırmadan elde edilen sonuçlar ilgili alanyazın bağlamında tartışılmış ve sonraki çalışmalar için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kendini Toparlama Gücü Ölçeği, Geçerlik, Güvenirlik, Yetişkin.