MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, matematik öğretmenlerinin örgütsel bağlılık ve tükenmişlik düzeylerini belirlemek ve matematik öğretmenlerinin örgütsel bağlılık ve tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişkileri betimlemektir. Araştırma da tarama modeli kullanılmış olup, araştırma kapsamında il merkezinde görev yapan tüm matematik öğretmenlerine ulaşılmıştır. Bu kapsamda veri toplama sürecinde 168 matematik öğretmeni ilgili ölçekleri cevaplamıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Envanteri kullanılmıştır. Veriler SPSS paket programında analiz edilmiş olup örgütsel bağlılık ve tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesinde aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine, örgütsel bağlılık ve tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişkileri belirlemek için basit ve çoklu regresyon değerlerine yer verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre matematik öğretmenleri örgütsel bağlılık ve alt boyutları olan Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılığı ve Normatif Bağlılık boyutlarındaki algı düzeyi “kararsızım” olarak ortaya çıkmıştır. Yine tükenmişlik düzeyi ve alt boyutları olan Duygusal tükenme, Duyarsızlaşma ve Kişisel başarı boyutlarında matematik öğretmenlerinin algısı “kararsızım” düzeyinde çıkmıştır. Matematik öğretmenlerinin tükenmişlik algıları ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki basit regresyon istatistik tekniği ile değerlendirildiğinde, tükenmişlik algıları ve örgütsel bağlılıkları arasında ilişki bulunduğu görülmüştür. Bu ilişkiye göre matematik öğretmenlerinin örgütsel bağlılığı arttıkça tükenmişlik düzeyleri azalmaktadır. Matematik dersinin görece diğer derslere göre daha zor kabul edilmesi nedeni ile matematik öğretmenlerinin örgütsel bağlılığı ve tükenmişlik düzeyi önem kazanmaktadır. Bu bağlamda araştırmada matematik öğretmenlerinin örgütsel bağlılığını arttırıcı, tükenmişlik düzeylerini azaltıcı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Tükenmişlik, Matematik Öğretmeni