ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI RAPORLAYABİLME YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Aysemin DURAN – D. Bahar ŞAHİN SARKIN

ÖZET

Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaları inceleyebilmeleri, eleştirebilmeleri, özgün çalışmalar yapabilmeleri mesleki gelişimleri açısından oldukça önemlidir. Bu araştırma ile ilk kez araştırma önerisi yazma ödevi hazırlayan üniversite öğrencilerinin bilimsel araştırma sürecinde yer alan kaynak tarama ve raporlaştırmadaki bilgi ve beceri düzeylerinin betimlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; bilimsel araştırma yöntemleri ile kaynak tarama ve rapor yazma dersini almış olan öğrencilerin ders ödevi olarak hazırladıkları araştırma raporları betimsel model kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, bir vakıf üniversitesinin eğitim fakültesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, lisans programına kayıtlı toplam 22 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü ve 30 Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü öğrencileri oluşturmuştur. Çalışma grubu oluşturulurken uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır.Öğrencilerin araştırma raporları, araştırmacılar tarafından belirlenen kapsamlara göre oluşturulan sınıflama formu dikkate alınarak incelenmiştir. Araştırma raporları analiz edilirken betimsel analiz sürecinden geçilmiştir. Formun geçerliği sağlanırken öğretim üyelerinin görüşü alınmıştır. Formdaki başlıklar doğrultusunda ödevler incelenerek temalar oluşturulmuştur. Temalara göre oluşturulan kategoriler “cinsel istismar, psikolojik uyum, kişisel rehberlik, mesleki rehberlik, eğitsel rehberlik, destek hizmetleri, sosyal medya”dır. Araştırmacıların birbirlerinden bağımsız olarak yaptıkları analiz sonunda güvenirliğin hesaplanması için kullanılan araştırmacıları arası uyum yüzdesi indeksi.94 bulunarak araştırmanın güvenirliği yüksekdüzeyde sağlanmıştır.Sonuç olarak; raporların büyük çoğunluğunun APA6 standartlarına uygun olarak yazıldığı bulguları elde edilmiştir. Derslerde kuramsal bilgilerden sonra örneklerin verilmesi, öğrencilerin belirledikleri araştırma konuları hakkında her hafta ilgili bölümü yazmaları ve dönem sonunda bir araştırma raporu teslim etmeleri şeklinde yürütülen derslerin olumlu sonuçları olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: bilimsel araştırma, kaynak tarama, raporlama, öğretmen adayı

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir