ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRESEL TUTUMLARI: AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ

Yunus Emre YÜKSEL – Mehmet Tamer KAYA

ÖZET

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adayları ile sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevresel tutum düzeylerini belirlemek ve çevresel tutum puanlarını bazı değişkenlere göre incelemektir. Bu değişkenler cinsiyet, öğretmen adaylarının bölümleri, öğretmen adaylarının anne ve babalarının eğitim düzeyleridir. Bu çalışmada nicel analiz yöntemlerinden betimsel tarama tekniği kullanılmıştır. Çalışma Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitimfakültesi fen bilgisi öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim görmekte olan 62’si kadın 20’si erkek olmak üzere toplam 82 gönüllü öğretmen adayı ile yapılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Şama (2013) tarafından geliştirilen ‘Çevresel problemler için tutum ölçeği’ kullanılmıştır. Bulguları değerlendirmek için aritmetik ortalama, t test ve Kruskall Wallis testleri uygulanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre bu çalışmaya katılan öğretmen adaylarının çevresel tutumları ortalamanın üzerindedir. Buna ek olarak, bulgulara göre çalışmaya katılan erkek öğretmen adaylarının puanları kadın öğretmen adaylarının puanlarından daha yüksektir fakat aralarında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının anabilim dalları karşılaştırıldığında da aralarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğretmen adaylarının anne ve babalarının eğitim durumları göz önüne alınarak yapılan analizler de anne ve babaların eğitim durumları ile öğretmen adaylarının çevresel tutumları arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Çalışma sonunda çalışmada elde edilen bulgulara dayanarak çevre eğitimini içeren derslerin saatlerinin artırılması, uygulama imkanlarının artırılması gibi bazı önerilerde de bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeleler: öğretmen adayları, çevresel tutum, cinsiyet, fen bilgisi öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir