ÖĞRETMEN ADAYLARININ MENTOR ÖĞRETMENLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu araştırmada, eğitim fakültesi son sınıfta okuyan öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması kapsamında gittikleri okullarda ki mentor öğretmenlerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden biri olan olgu bilim deseninin tercih edildiği araştırmanın katılımcılarını 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Temel Eğitim, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümleri Sınıf, Okul Öncesi, Fen Bilgisi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dallarında son sınıfta öğrenimlerine devam eden öğretmen adayları oluşturmuştur. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı-yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Öğretmen adaylarının mentor öğretmenlerine ilişkin görüşleri; mentor öğretmenlerin alan bilgilerinin yeterliği, mentor öğretmenlerin öğretmen adaylarının kişisel ve mesleki gelişimleri üzerindeki etkileri, mentor öğretmenlerin sınıf idaresini sağlama aynı zamanda öğrencilerine ve öğretmen adaylarına yeterince vakit ayırma, dönüt verme, fakültedeki öğretim elemanları/üyeleri ile iletişim kurma, genel değerlendirme toplantısı yapma ve öğretmen adaylarına rol model olabilme başlıkları altında toplanmıştır. Kıdemleri 4 ile 26 yıl arasında değişen 5 farklı mentor öğretmenin yer aldığı araştırmada öğretmenlerin mentorluk yapmaları için kıdemli olmalarının gerekmediği ancak daha az tecrübeye sahip öğretmenlerin öğretmen adayları tarafından çok fazla başarılı bulunmadıkları görülmüştür. Mentor öğretmenlerin alan bilgilerinin ve öğretmen adaylarının kişisel ve mesleki gelişimleri üzerindeki etkilerinin öğretmen adaylarınca çok yeterli görülmediği, hem sınıf idaresini sağlama hem de öğretmen adaylarının gelişimlerinden sorumlu olma görevi bulunan mentorların çok yeterli olamadıkları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının kısmen de olsa yeterli düzeyde dönüt aldıkları, fakülte ve uygulama okulu arasında çok düzenli olmasa da iletişim kurulduğu araştırma bulgularına yansımıştır. Araştırmanın bulguları göz önünde bulundurularak mentor öğretmenler belirlenirken dikkat edilmesi gerekenler ve daha profesyonel bir mentorlüğün yapılabilmesi için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mentor öğretmen, öğretmen adayı, öğretmenlik uygulaması.