ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK DERSİNE İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ

Günümüz dünyasının ihtiyaç duyduğu insan profili, hızlı bir değişim ve gelişim içindeki dünyaya ayak uydurabilecek niteliklerle dolu olmalıdır. Bu sebeple okulların rolü bireylerin akademik gelişiminin yanında, onların çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliklere sahip, başarılı ve mutlu nesiller olmasına yardımcı olmaktır. Bu bağlamda okullardaki tüm birimlerin yanında okul rehberlik servisleri de önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple, okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin etkin ve nitelikli olmasını gerekir. Rehberlik servisinin değerlendirilmesi de bu birimlerin gelişmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması açısından önemlidir.  Bu çalışmada, ortaöğretim öğrencilerinin okul programlarında yer alan rehberlik dersine ilişkin algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2016-2017 öğretim yılında, Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan bir ilde, oranlı küme örneklemesi yöntemiyle belirlenmiş 11 ortaöğretim kurumunda öğrenim gören 2789 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Rehberlik Dersi Algı Ölçeği (RDAÖ) kullanılmıştır. Araştırmada, elde edilen veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yöntemleri ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonunda öğrencilerin ölçek maddelerine vermiş oldukları cevapların genel ortalamasının kararsızım aralığına denk geldiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin rehberlik dersine yönelik algılarının, cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyi, anne-baba gelir ve eğitim düzeyine göre değiştiği de görülmüştür. Diğer yandan, öğrencilerin olumlu algıya sahip olmadığı konular göz önünde bulundurularak, ileride rehberlik derslerinde gerekli düzeltme ve iyileştirmelerin yapılabileceği hususlar da çalışmada ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Rehberlik Dersi, Rehberlik Dersi Algı Ölçeği, Ortaöğretim Öğrencileri