ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE SOSYAL İLİŞKİLERİ

Elif Nur DEMİREL – Hatice KUMCAĞIZ

ÖZET

Bu araştırmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı ve sosyal ilişki unsurlarını incelemektir. Araştırmanın örneklemini evrenini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Samsun ilinin Bafra ilçesindeki ortaokullarda öğrenim gören 441 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamındaki veriler Ergenler İçin Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği, Sosyal İlişki Unsurları Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılarak toplanmış ve SPSS 23 paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U testi ile Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki Spearman korelasyonu ile incelenmiştir. Çalışma sonucunda Ortaokul öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı ile aile destek puanları arasında negatif yönlü ilişki olduğu, arkadaş destek puanları arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur. Cinsiyete değişkenine göre akıllı telefon bağımlılığının anlamlı bir fark göstermediği, ancak aile desteği ve arkadaş desteğine göre fark gösterdiği belirlenmiştir. Sınıf değişkenine göre akıllı telefon bağımlılığı arasında anlamlı bir fark olduğu, ancak aile ve arkadaş desteğin sınıf değişkenine göre fark göstermediği bulunmuştur. Yine anne eğitim durumuna göre telefon bağımlılığı ve aile desteği arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, ancak arkadaş desteğinin anne eğitimine göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde baba eğitim durumuna göre telefon bağımlılığı ve arkadaş desteği arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, ancak aile desteğinin baba eğitimine göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. Araştırma sonuçları ilgili literatür doğrultusunda tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ortaokul öğrencileri, akıllı telefon bağımlılığı, aile desteği, arkadaş desteği

<<< Dergi Anasayfa