ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Gelişen dünyada bütün alanlarda olduğu gibi toplumsal örgütlerde de çeşitli gelişmeler meydana gelmektedir. Bu çerçevede, toplumsal örgütlerin başarılı olup varlıklarını sürdürebilmelerinde birçok faktör rol oynamaktadır.  Bu faktörler içinde örgütsel güven ve örgüt kültürü önemli bir yere sahiptir. Örgütün istenilen hedeflere eksiksiz olarak ulaşabilmesi, sosyal bilimlerde önemli bir yere sahip olan bu kavramların örgütsel süreçlerinin ortaya çıkarılması, örgütler için önem arz eden bir durumdur. Bu araştırmanın temel amacı; özel okul öğretmenlerinin örgütsel güven ve örgüt kültürüne ilişkin görüşlerini ortaya koymak ve değişkenler ile ilgili katılımcı görüşlerinde ortaya çıkan ilişki düzeyini belirlemektir. İlişkisel tarama modelinde hazırlanan araştırma; 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bolu ve Düzce il merkezlerinde özel okullarda çalışan öğretmenler üzerinde uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini bu okullarda çalışan 235 öğretmen oluşturmuştur. Bu araştırma ile ilgili nicel veriler Yılmaz (2005) tarafından geliştirilen Örgütsel Güven Ölçeği (ÖGÖ) ve Terzi (2005) tarafından geliştirilen Örgüt Kültürü Ölçeği (ÖKÖ) ile toplanmıştır. Araştırma verileri; özel okul öğretmenlerinin örgütsel güven düzeylerinin “tam katılıyorum”, örgüt kültürü düzeylerinin ise “sık sık” düzeyinde olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin örgütsel güvene ilişkin görüşlerinde tüm değişkenlerde (cinsiyet, eğitim düzeyi, okul türü, kıdem, yaş) anlamlı bir fark görülürken; örgüt kültüründe ise sadece eğitim düzeyinde anlamlı bir fark görülmüş, cinsiyet, okul türü, yaş ve kıdem değişkenlerinde anlamlı bir fark görülmemiştir. Öğretmenlerin örgütsel güven ve örgüt kültürü algı düzeyleri arasında yüksek derecede pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Özel Okul, Örgütsel Güven, Örgüt Kültürü, Öğretmen, Yönetici