SOSYAL HİZMET KAVRAMINA YÖNELİK METAFORLAR VE MANEVİYAT

Hıdır APAK – Metin ERDEM

ÖZET

Bu araştırmanın genel amacı, sosyal çalışmacı adaylarının “sosyal hizmet” kavramına ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmak ve öğrencilerin kullanmış oldukları manevi metaforları derinlemesine incelemektir. Bu da araştırmanın bir diğer amacı olan öğrencilerin kullanmış oldukları manevi metaforları derinlemesine inceleme amacını ortaya çıkarmıştır.

Çalışma Türkiye’de Bingöl Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünde öğrenim gören 192 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir Bu algıyı tespit etmek amacıyla 2018-2019 öğretim yılında Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünde öğrenim gören 1, 2, 3, ve 4. sınıf olan 192 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri her öğrencinin, “Benim için sosyal hizmet mesleği…gibidir / benzemektedir. Çünkü,…” cümlesini tamamlamasıyla elde edilmiştir.

Araştırmanın verileri, nitel araştırma desenlerinden olan fenomenoloji (olgubilim) biçiminde düzenlenmiştir. Verilerin analizi içerik analiz tekniğiyle yapılmıştır. Bu inceleme sonucunda araştırmalarda genel olarak, katılımcılara açık uçlu cümle tamamlatılması şeklinde olduğu görülmüştür. Buna göre araştırmaya katılan sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin “sosyal çalışma (hizmet)” mesleğine ilişkin sahip oldukları algıları ortaya çıkartmak için “Benim için sosyal hizmet (sosyal çalışma) mesleği…………………………gibidir/benzemektedir. Çünkü………………………………” cümlesi ve sosyo-demografik durumu ölçen soruların yazılı olduğu bir form verilmiştir. Veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir.

Bu araştırmanın sonuçlarına göre, sosyal hizmet lisans öğrencilerinin, sosyal hizmet mesleğine yönelik olarak 76 farklı metafor üretilmiştir. Bu metaforlar üzerinden ortak özellikleri dikkate alınarak 9 farklı tema belirlenmiştir. Bu temalar, maneviyat, aydınlatıcı/rehberlik/bilgilendirici, radikal/politik/ideolojik, yaşamsal/doğa, koruyucu ve önleyici, yardım edici, epistemik, yol gösterici ve mesleki tanımlamalar şeklindedir. Bu çalışma bağlamında maneviyat teması detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Maneviyat, Metafor, Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Öğrencileri.