TEKNOLOJİNİN EĞİTİMLE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

Oğuzhan ATABEK

ÖZET

Eğitim teknolojisi alanında yapılan önemli miktarda yatırımlara karşın, teknolojinin eğitim ile bütünleştirilmesinin önünde hala önemli engeller bulunmaktadır. Bu araştırmada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendi alanlarında uzman olarak seçilen 117 profesyonelin, teknolojinin eğitimle bütünleştirilmesine yönelik algıladıkları engellerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Ayrıca araştırmada, bulguların daha iyi bağlamsallaştırılabilmesi için faktör analizi kullanılarak algılanan engeller kategorileştirildikten sonra işbu algılanan engel kategorileri ile kişisel ve profesyonel farklılıklar arasındaki ilişkiler de incelenmiştir. İlişkiler; Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı ve nokta çift serili korelasyon katsayısı ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular, hizmet içi ve hizmet öncesi eğitim, içerik desteği ve teşvik sistemindeki yetersizliklerin teknolojinin bütünleştirilmesine yönelik başlıca engeller olarak algılandığını göstermiştir. Ayrıca, katılımcıların görüşlerine göre, fiziksel ve teknolojik altyapının yetersizliğinin de başarılı bir bütünleştirmeye yönelik önemli bir engel olduğu sonucuna varılmıştır. Ek olarak, katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığının mesleklerinin bir parçası olarak öğretmenlerden kullanmalarını resmen istediği güncel teknolojilerin eğitiminin öğretmen yetiştiren kurumlarda verilmemesini de diğer bir önemli engel olarak vurgulamışlardır. Cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, mesleki pozisyon ve eğitim dışı diğer kariyerlerdeki yıl türünden deneyim ile algılanan engellerin kategorileri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ancak; öğretmenlikteki yıl türünden deneyim ile olanakların yetersizliği kategorisi arasında güçlü ve negatif bir ilişki bulunmuştur. Eğitim yöneticiliğindeki yıl türünden deneyim ile olumsuz psikolojik durum kategorisi arasında da yine güçlü ve negatif bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Teknolojisi, Teknoloji Entegrasyonu, Öğretmen Yetiştirme, Hizmetiçi Eğitim, Eğitimsel İçerik.

 

<<< Dergi Anasayfa