TÜRKİYE’DE YAZILI BASINDA ÇIKAN ÇEVRE HABERLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Simge Deniz DEMİREL

ÖZET

İçinde bulunduğumuz dönemde küresel bazda görülen ve canlıların yaşamını olumsuz etkileyen çevre sorunlarının giderek artmakta olması çevre konusunun çeşitli bilim dalları tarafından önemle incelenmesini gerekli kılmaktadır. Çevre sorunlarına ilişkin toplumsal farkındalığın nasıl oluşturulacağı ve çevre sorunlarının çözümünde neler yapılabileceği konusu sosyal bilimler alanında yapılan akademik çalışmaların sayısını ve çeşitliliğini her geçen gün arttırmaktadır. Artan çevre sorunları ve ekolojik bozulmalar karşısında çözüm üretmek ve önlemler almak adına sosyal bilimler çatısı altında, iletişim bilimi ve medya çalışmaları içerisinde yapılan araştırmalar çevre iletişimi adı altında değerlendirilmektedir. Çevre iletişiminin temel alt alanlarından biri olarak çevre haberciliği, çevre haberlerinin uzman gazeteciler tarafından toplumda farkındalık oluşturacak şekilde doğru ve dengeli olarak yapılmasını sağlamaktadır. Günümüzde çevre temalı haberler medyada daha sık karşımıza çıkmakla birlikte, bu haberler alana ilişkin uzmanlaşmanın yetersiz olmasından dolayı çevreye ilişkin sorunların çözümünde katılımcılığı arttırma, eleştirel düşünme ve kamuoyu oluşturma bakımından yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, ulusal yazılı basında çıkan çevre haberlerini içerik analizi yöntemiyle incelemek ve bu doğrultuda eksiklikleri belirleyerek alanın gelişimine yönelik öneriler geliştirmektir. Çalışmada, Türkiye’de yazılı basında çıkan çevre haberlerine ilişkin genel bir değerlendirme yapılacak, belirlenen eksiklikler ve geliştirilen öneriler çerçevesinde çevre haberciliği alanının gelişimi için yapılması gerekenlerin neler olduğu üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çevre Sorunları, Çevre ve Medya, Çevre İletişimi, Çevre Haberciliği, Yazılı Basında Çevre Haberleri