WINDOW TEKNİĞİNİN METİN ÖZETLEME BECERİSİNİN GELİŞİMİNE KATKISI*

Erol DURAN – Şeyma ÖZDİL

ÖZET

Bu araştırma, Asaro-Saddler, Muir-Knox ve Meredith (2018) tarafından geliştirilen WINDOW tekniğinin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin metin özetleme becerilerine olan katkısını belirlemeyi amaçlamaktadır. WINDOW tekniği, ana fikri yazma, önemli bilgileri belirleme, olgu, neden ve fikirleri listeleme, cümle oluşturma, geçiş kelimeleri kullanarak cümleleri düzenleme, bitiş cümlesi yazma aşamalarından oluşan bir özetleme tekniğidir. Özel gereksinimli lise öğrencileri için geliştirilen bu teknik, öğrencilerin sınıf seviyesine ve araştırmanın amacına hizmet edecek şekilde düzenlenmiştir. Araştırmada eylem araştırması deseni kullanılmış ve iki çalışma grubu yer almıştır. Birinci çalışma grubu, Uşak il merkezinde bir ilkokulun dördüncü sınıfında öğrenim gören ve kolay ulaşılabilir örneklem seçim tekniğiyle belirlenen 24 öğrenciden oluşmaktadır. İkinci çalışma grubu ise birinci çalışma grubu öğrencileri arasından özetleme becerilerinin düzeyi dikkate alınarak tabakalı örnekleme tekniği ile seçilmiş 10 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, nicel ve nitel veri toplama araçlarıyla toplanmıştır. Veriler, öyküleyici metinler, öğrenci ürünleri (özet metinleri), yarı yapılandırılmış görüşme formu ve araştırmacı günlüğü aracılığıyla toplanmıştır. Birinci ve ikinci alt amaca yönelik toplanan verilerin analizinde, ilişkili örneklemler t testi kullanılmıştır. Üçüncü ve dördüncü alt amaçlara ilişkin elde edilen veriler ise betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda WINDOW tekniğinin öğrencilerin özetleme becerilerinin geliştirilmesi üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:Özetleme, Yazma Stratejileri, WINDOW tekniği

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir